Prowadzenie ksiąg handlowych

Oferujemy:

  • ewidencja VAT;
  • sporządzanie deklaracji PIT-5, PIT-5L, CIT-2, CIT-8 , VAT-7 , VAT-7K , VAT-UE;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych);
  • należności i zobowiązania;
  • ewidencje środków trwałych , wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • badanie sprawozdań finansowych;